Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

TRWAJĄ ZAPISY DO ŻŁOBKA!

 

Telefon kontaktowy: +48 795 – 758 – 777

Adres e-mail: dombajki@gmail.com

 

Realizujemy projekt pt. „Mama i Tata wracają do pracy!” nr projektu: RPMP.08.05.00-12-0058/21 i tworzymy 40 nowych miejsc dla dzieci do lat 3, umożliwiając rodzicom wejście/ powrót na rynek pracy lub utrzymanie zatrudnienia.

Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc w żłobku DOM BAJKI dla 40 dzieci na terenie Gorlic w okresie od 1.07.2022 r.-30.06.2023 r. W związku z realizacją projektu zwiększy się ilość miejsc żłobkowych na terenie Gorlic co ułatwi powrót/wejście na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi do lat 3, stanowiącym grupę docelową projektu.

Dofinansowanie z UE: 907 783.68 PLN

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Beneficjent projektu deklaruje, że projekt na każdym jego etapie jest dostępny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W projekcie stosowane są następujące standardy w ramach niedyskryminacji i równości szans: edukacyjny, informacyjno-promocyjny, architektoniczny, cyfrowy.

 

Filmik informacyjny w polskim języku migowym:

 

 

ZAPEWNIAMY:

• równy dostęp do informacji o projekcie
• możliwość zgłoszenia do udziału w projekcie przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności poprzez email/osobiście
• realizujemy wsparcie w pomieszczeniach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami
• budynek zgodny z koncepcją uniwersalnego projektowania
• opiekę tłumacza migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania)
• dokumenty rekrutacyjne w języku Brail’a po uprzednim zgłoszeniu
• dostęp do pętli indukcyjnej

REKRUTACJA DO PROJEKTU TRWA! 

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji do żłobka należy wypełnić i przesłać następujące dokumenty rekrutacyjne (skan podpisanych dokumentów) na adres email: dombajki@gmail.com w tytule wiadomości prosimy wpisać: Rekrutacja żłobek lub dostarczyć pocztą/osobiście do żłobka.

 

16a_Formularz zgłoszeniowy_8.5_014

16b_Deklaracja udziału w projekcie_8.5_014 16b_

Oświadczenie uczestnika projektu ORBE GORLICE

Regulamin rekrutacji_Gorlice

Umowa z rodzicem_opiekunem

Wzór_Rozwiązanie umowy

Informacje o specjalnych potrzebach uczestników

 

Skip to content